قابلیت تشخیص اثر انگشت زنده
اتصال همزمان به چند دستگاه
دارای تکنولوژی MDR

اسکنر پیشرفته اثر انگشت Biomini plus2 محصول شرکت Suprema کره جنوبی، مناسب جهت راهکار هایی با سطوح امنیتی بالا است. همچنین فناوری تشخیص اثر انگشت زنده (LFD) را از جعلی برای امنیت بیشتر دارد.

  • تشخیص اثرانگشت به صورت خودکار
  • طراحی شده جهت راهکارهایی با سطوح امنیتی بالا
  • دارای تکنولـوژی تشـخیص تنـوع امـواج نـوری (MDR)بـرای اخـذ بـا کیفیتتریـن تصویـر زیـر نـور مسـتقیم خورشید تا Lx 100.000

اسکنر پیشرفته اثر انگشت Biomini plus2 محصول شرکت Suprema کره جنوبی، مناسب جهت راهکار هایی با سطوح امنیتی بالا است. همچنین فناوری تشخیص اثر انگشت زنده (LFD) را از جعلی برای امنیت بیشتر دارد.

  • تشخیص اثرانگشت به صورت خودکار
  • طراحی شده جهت راهکارهایی با سطوح امنیتی بالا
  • دارای تکنولـوژی تشـخیص تنـوع امـواج نـوری (MDR)بـرای اخـذ بـا کیفیتتریـن تصویـر زیـر نـور مسـتقیم خورشید تا Lx 100.000
فهرست