باشگاه مشتریان (تیکتینگ)

Search
Close this search box.
EN
EN

دانلود ها

Driver

اسکنرهای تک انگشت سری Biomini
(Biomini, Biomini Plus, Biomini Slim, Biomini Slim2, Biomini Combo, Combo Plus300, Combo Plus300s)
2.73 MB
اسکنرهای چند انگشتی سری Real Scan

(Real Scan G1, Real Scan G10, Real Scan-D)

3.83 MB
اسکنر اسناد

(Real Pass)

4.04 MB