سامانه آرشیو دیجیتال اسناد

Digital Document Archiving Solutionr

پرداخت الکترونیکی
کنترل دسترسی
امنیت شبکه

سامانه آرشیو دیجیتال اسناد مبتنی بر وب می باشد و قابلیت و امکان سفارشی سازی توسط مشتریان امکان پذیر است. با استفاده از امضای الکترونیکی می توانید رضایت مشتری را افزایش دهید و تجربه کاربری را بهبود ببخشید. همچنین با بکارگیری از این سامانه هوشمند، نتایج مثبتی در زمینه حفاظت از محیط زیست با توجه به حذف اسناد کاغذی به وجود خواهد آمد و دیگر نیازی به در نظر گرفتن فضای بزرگ برای نگهداری از این اسناد نمی باشید.

  • سامانه تحت وب با قابلیت سفارشی سازی توسـط مشـتریان
  • افزایش رضایتمندی و بهبود تجربه کاربران با بکارگیری امضای الکترونیکی
  • ره آوردی مــثبت در راســـتای حفـــظ محیط زیســت با حذف اسناد کاغــذی
  • دسترسی سـریع و امن به اسناد و سهولت در گـردآوری، ذخیره ســـازی، نگهـداری و بازیابی اسناد و مدارک
  • عدم نیاز به تخصیص فضای فیزیکی برای نگهداری اسناد در ســازمان ها و کاهــش هـزینه های پرسنلی متصديان امور دفـتری و بايگانی
  • سامانه تحت وب با قابلیت سفارشی سازی توسـط مشـتریان
  • افزایش رضایتمندی و بهبود تجربه کاربران با بکارگیری امضای الکترونیکی
  • ره آوردی مــثبت در راســـتای حفـــظ محیط زیســت با حذف اسناد کاغــذی
  • دسترسی سـریع و امن به اسناد و سهولت در گـردآوری، ذخیره ســـازی، نگهـداری و بازیابی اسناد و مدارک
  • عدم نیاز به تخصیص فضای فیزیکی برای نگهداری اسناد در ســازمان ها و کاهــش هـزینه های پرسنلی متصديان امور دفـتری و بايگانی